İletişim Formu Aydınlatma Metni


İLETİŞİM FORMU SÜRECİNE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Değerli Kullanıcımız,

Karol İnşaat Turizm Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Final Turizm”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, Final Turizm’e ait olan www.finalturizm.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) aracılığı ile Final Turizm’e yönelteceğiniz herhangi bir görüş, öneri ve buna ilişkin istekleriniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amaçlarıyla tarafınıza ait kişisel verileri kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

Final Turizm, veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanun’un 5. maddesinde öngörülen durumlarda veri sahibinin açık rızası olmaksızın genel nitelikle verileri işleme hakkına sahip bulunmaktadır. Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının c bendi, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nin içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak işbu tarafınız ile iletişime geçilebilmesi ve sorularınızın yanıtlanabilmesi adına; adınız, soyadınız gibi kimlik verileriniz, adres bilgileriniz, e-posta adresiniz, telefon numarası gibi iletişim verileriniz, mesaj içeriğiniz gibi verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, süreçlerinin yürütülmesi amaçları için işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler Final Turizm tarafından Kanun’a uygun olarak yürütülmektedir.

Kanun’un 8. maddesi, “kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmünü, 8. Maddenin 2. fıkrasının a bendi ise, “kişisel veriler, 5. Maddenin 2. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.” hükmünü içermektedir. Kanun’da belirtildiği üzere kişisel verileriniz, Final Turizm tarafından ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak yahut tarafınızca verilmiş olan açık rızaya istinaden; kişisel verileri talep etmeye yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ve Final Turizm ile sözleşmesel ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek hususlarında bilgi almak için Final Turizm ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Final Turizm’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.